INFO-SEMINAR @ KASHINATH GHANEKAR AUDITORIUM, THANE on 7th May 2023

 

VAZE KELKAR COLLEGE SWEC SEMINAR 13TH FEB 2023

 

Thadomal Sahani College (Chemergence) Bandra, Mumbai 2019

 

KK Wagh College, NASHIK 2019